SME คืออะไร

SME คืออะไร

          การทำธุรกิจในปัจจุบันมีหลากหลายแขนง แล้วแต่ผู้ที่สนใจเลือกลงทุนทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง SME ที่มาคำในภาษาอังกฤาว่า Small and Medium Enterpries  ซึ่งทำให้ความหมายของ SME คืออะไร นั้น  กล่าวคือ SME จึงมีความหมายว่า วิสาหกิจที่มีขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ที่เป็นสถานประกอบการเดียว หรือที่มีลักษณะเป็นกลุ่มสถานประกอบการ  ที่สามารถประกอบกิจการได้หลาย ๆ กิจการ โดยมีแนวทางธุรกิจทั้งทางด้านการผลิต การจำหน่าย การบริการ ที่เป็นกลุ่มธุรกิจแบบขนาดย่อม และมีลักษณะเป็นเอกเทศ อิสระ ใช่เงินทุนที่ไม่มากนัก รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งเครื่องจักร แรงงานคน ก็ไม่มากเท่ากับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่  รวมถึงในเรื่องการจัดทำระบบบัญชีและ งบดุล ที่มีรายละเอียดเฉพาะไม่เหมือนกับแนวธุรกิจทั่วไป และในปัจจุบัน ก็มีธุรกิจแบบนี้อยู่หลายแห่งเช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนทางธุรกิจอีกทางหนึ่ง

SME คืออะไร

แต่ทั้งนี้ผู้ที่ลงทุนด้านนี้ จะถือว่าเป็นการเริ่มต้นเพื่อเตรียมทางไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ สำหรับด้านการเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ หรือผู้จำหน่ายขายสินค้ารายใหญ่ต่อไปได้ และในเส้นทางธุรกิจของ SME นี้ได้มีการสนับจากภาครัฐออกมาโดยตรง และมีการออกกฎหมายที่เป็นธูรกิจ SME โดยเฉพาะเพื่อช่วยในการส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ และช่วยกำหนดแนวทางต่าง ๆ ให้มีขอบเขตที่ชัดเจน เพื่อเป็นการกำหนดรูปแบบทางธูรกิจสำหรับเส้นทางนักลงทุนในระบบ SME  อีกทั้งนอกจากนี้ ยังมีการตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงเพื่อมาเป็นที่ปรึกษา และช่วยในการประกอบกิจการสำหรับผู้ที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนรายใหม่ไม่ต้องมีความกังวลว่าจะพบปัญหาแต่ประการใด

 

# ผลกำไร STGT ดีขึ้นด้วย CAGR 69% 3 ปีต่อเนื่อง