การลงทุนกับตั๋วเงินคลัง

การลงทุนกับตั๋วเงินคลัง

         การลงทุนอีกอย่างที่ความเสี่ยงต่ำและได้ผลตอบแทนแน่นอน และยังมีรูปแบบคล้ายกับ พันธบัตรรัฐบาล นั่นก็คือ การลงทุนกับตั๋วเงินคลัง ที่ การลงทุนอีกอย่างที่ความเสี่ยงต่ำและได้ผลตอบแทนแน่นอน และยังมีรูปแบบคล้ายกับ พันธบัตรรัฐบาลอย่างหนึ่งที่มีอายุของตั๋วเงินแบบไม่เกิน 1 ปี ซึ่งจะมีวิธีในการออกจำหน่ายสู่ตลาดให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยผ่านองค์กร หรือหน่วยงานของภาครัฐ สถาบันทางการเงิน กองทุนต่าง ๆ แต่จะมีความแตกต่างกับการลงทุนในตราสารประเภทอื่น ๆ ก็คือ จะไม่ได้ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย แต่จะให้ผลตอบที่มีลักษณะเป็นส่วนต่างที่มาจากการซื้อตั๋วเงินคลัง ที่ในวันที่ซื้อจะซื้อในอัตราที่น้อยกว่ามูลค่าที่ระบุไว้หน้าตั๋วนั้น และหากเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนคืนเมื่อไร ผู้ลงทุนก็สามารถจะได้รับเงินเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในหน้าตั๋วเงินคลัง จึงทำให้ผลตอบแทนของผู้ลงทุน ก็คือส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

การลงทุนกับตั๋วเงินคลัง

ดังนั้น เมื่อการลงทุนกับตั๋วเงินคลัง เป็นสิ่งที่ภาครัฐออกมาเพื่อมีเจตนาเป็นการระดมทุน สำหรับการรวบรวมเงินมาสำหรับการบริหารประเทศ จึงเป็นลักษณะเหมือนเป็นการกู้เงินจากประชาชน จึงทำให้การลงทุน จัดว่าเป็นการลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือสูงและความเสี่ยงแทบจะไม่มี จึงมีความมั่นคงสูงมาก เพราะกระทรวงการคลัง หรือก็คือภาครัฐเป็นผู้ออกตั๋วให้เอง อีกทั้งเป็นการลงทุนที่ไม่นานมาก ก็ได้ผลตอบแทน และตันเงินที่ลงทุนกลับคืน ทำให้เงินไม่ไปจมอยู่นานสามารถนำไปใช้ลงทุนอย่างอื่นได้ เหมาะสำหรับการวางแผนทางการเงินต่อไปได้ดี อีกทั้งตัวเงินที่ได้กลับคืน ก็มีการจ่ายคืนโดยการโอนเข้าบัญชีแบบอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนดวันที่ต้องไถ่ถอน และมีผลตอบแทนที่ดีกว่าดอกเบี้ยธนาคารแน่นอน

# กองทุนรวม มีแบบใดบ้างที่เหมาะกับวัยเกษียณ